Hyatt Place Hai Phong Hotel

Hai Phong, Vietnam | 2021 | 4-star hotel | 200 keys | GFA 36,970.4 sqm, 277 keys, 2 blocks: 17 storey & 21 storey |  MP, AR, CS, MEP